ประวัติความเป็นมา

กองบังคับการตำรวจนครบาล ๑ เป็นหน่วยงานในสังกัดของกองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๓๙ โดยยุบเลิก กองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ กองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครใต้ กองบังคับการตำรวจนครบาลธนบุรี ในสังกัดกองบังบัญชาการตำรวจนครบาล และจัดตั้งกองบังคับการตำรวจนครบาล ๑ ถึง ๙ ขึ้นทดแทน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นต้นมา.. ปัจจุบัน กองบังคับการตำรวจนครบาล ๑ ตั้งอยู่อาคาร ๓๒๓ อาคาร บช.น. ชั้น ๓ ส่วนหน้า แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐